Súkromná stredná odborná školu podnikania, Zvolen

Súkromná stredná odborná školu podnikania, Zvolen

Námestie Mládeže 587/17
96001 Zvolen
IČO: 45024731

Informácie o inštitúcii Súkromná stredná odborná školu podnikania, Zvolen

Súkromná stredná odborná škola podnikania vo Zvolene

 

Škola  je zaradená  do siete škôl MŠ SR na základe rozhodnutia Ministerstva školstva Slovenskej republiky číslo: CD-2008-12564/26665-1:917

 

Pri výbere strednej školy si Vy študenti, ale aj Vaši rodičia kladiete otázku, ktorú školu si vybrať. Odpoveď nie je jednoduchá, pretože ponuka stredných škôl je veľká. Máloktorý 14, alebo 15 ročný žiak je natoľko vyprofilovaný, aby vedel, ktorým smerom sa bude uberať jeho profesionálna kariéra.

My Vám ponúkame jednu z alternatív.

 

Medzi základné priority školy, na ktorých  chceme postaviť našu ďalšiu činnosť patria:

 

1.  Kolektív učiteľov spĺňajúcich odborné, pedagogické aj osobnostné predpoklady. Pri výučbe budú klásť dôraz na rozvíjanie komunikačných schopností, rozvíjanie schopností hľadať, pochopiť a spracovávať informácie, dávať ich do súvislostí. Chceme Vás naučiť  tvorivosti a schopnosti prepojiť získané teoretické vedomosti s praxou. Prednosť budeme dávať praktickému prepojeniu získaných vedomostí, zručností z teoretickej výučby v praxi. Pri vypracovaní školského vzdelávacieho programu sme využili možnosť úpravy učebných osnov redukovaním neefektívnych informácií, zastaralých  a doplnili sme ich novými a aktuálnymi. Študenti sa tak vyhnú zbytočnému memorovaniu a hromadeniu vedomostí, ktoré      nemajú praktické využitie.

 

2. Dôraz vo výučbe budeme klásť na vzdelávanie v cudzích jazykoch a to chceme zabezpečiť väčšou dotáciou hodín v jazykových predmetoch a kvalitným pedagogickým personálom.

 

3. Zabezpečíme našim študentom priaznivé prostredie pri vyučovaní. Náš pedagogický tím je zložený z učiteľov, ktorí sú schopní tvorivo pristupovať k výučbe. Vzdelávajú sa vo využívaní nových spôsobov a metód výučby. Vyučovať chceme hlavne zážitkovou metódou a spojiť teoretické vedomosti a znalosti s praktickou stránkou života. Nechceme Vás resp. Vaše deti zaťažovať vedomosťami, ktoré v živote nevyužijú. Sústredíme sa na zvládnutie učiva v teoretickej oblasti a zároveň získané vedomosti precvičíme  a spojíme ich  praxi. V škole bude zriadená cvičná firma. Zabezpečíme študentom prax, počas, ktorej získajú praktické zručnosti, ktoré využijú v každodennom živote.

 

4. Chceme z našich študentov  vychovať ľudí, ktorí sú schopní obstáť v tvrdej konkurencii, nielen na Slovensku, ale kdekoľvek vo svete, ale pritom ľudí ktorí za každých okolností dodržiavajú základné etické princípy ako sú čestnosť, spravodlivosť a zodpovednosť.

 

 

Niektorí  študenti  pri nástupe na strednú školu nebudú rozhodnutí, čomu sa budú chcieť   venovať po ukončení štúdia.  Našou úlohou bude naučiť Vás odpovedať na otázky, ktoré Vám veľmi pomôžu pri Vašom ďalšom rozhodovaní:

-  V čom som dobrý ?(na čo mám nadanie, talent, úlohou školy bude  podporiť ho a rozvíjať)

- Čo chcem v živote dosiahnuť ?(vízia, cieľ, škola rozvinie budovanie hodnotovej orientácie)

- naučíme Vás ako to dosiahnuť  (podporíme vo Vás  podnikavosť, tvorivosť, a schopnosť   naučiť Vás prijať zodpovednosť za svoje rozhodnutia)

 

 

 

Každý v niečom vyniká len objaviť to a nájsť je úloha ťažká, ale dôležitá. Počas štúdia na škole  pochopíte  úlohu podnikateľa a úlohu zamestnanca a budete poznať rozdiely týkajúce sa ich myslenia, životného štýlu a financií.  Budete môcť identifikovať základné povinnosti a výhody podnikania a zamestnania a dostanete možnosť   posúdiť, ktorá možnosť je pre Vás vhodnejšia: podnikanie alebo zamestnanie.

 

Súkromná škola podnikania svoj vzdelávací program zostavila tak, aby  ste mohli  po jej absolvovaní  pokračovať v štúdiu na vysokých školách na Slovensku,  aj v zahraničí.  Absolventi sa uplatnia ako samostatne zárobkovo činné osoby – živnostníci, podnikatelia.   Dôraz vo vzdelávaní bude kladený na výučbu:

- cudzích jazykov,

- ekonomiku

- informačné technológie,

- marketing a management, ekonomiku,

- podnikanie,

- bankovníctvo a  poisťovníctvo.

 Našim cieľom je podporiť teoretickú úroveň vzdelávania a prepojiť ju s praktickou činnosťou. Chceme pre pracovný trh pripraviť ľudí, ktorí  budú schopní prakticky využiť získané vedomosti, prípadne ich rozvíjať a tak sa stať samostatnými nezávislými osobnosťami v rámci pracovného trhu. Škola bude rozvíjať a podporovať tvorivosť študentov. Toto predsavzatie vyžaduje vybudovať ich celistvú, štrukturovanú osobnosť, ktorá dokáže kompetentne  realizovať, prípadne využiť získané vedomosti, znalosti a zručnosti  v osobnej realizácii sa na pracovnom trhu, prípadne nadviazať v štúdiu na vysokej škole ekonomického, právneho zamerania, bankovníctva a ďalej sa rozvíjať.

 

Škola na vlastné náklady  po dohode s rodičmi  zabezpečí doučovanie študentov v predmetoch, v ktorých  študent bude menej napredovať.

Našim cieľom je odbremeniť rodičov od zabezpečovania doučovania  pre dieťa, ktoré nevyniká  v určitej oblasti a potrebuje len individuálny prístup, prípadne väčšiu dotáciu hodín z daného predmetu.

Určite Vás zaujme aj informácia, že našou snahou bude zabezpečiť a organizovať výlety, exkurzie a študijné pobyty pre našich študentov.

 

 

A ešte niečo navyše.....

Mnohí z Vás študentov, ale aj rodičov nás už poznáte z viacročného pôsobenia  v Súkromnom centre voľného času vo Zvolene. Škola má ambíciu   úzko spolupracovať s týmto centrom. Ide nám o to, aby kontakt so študentom neskončil ukončením poslednej vyučovacej hodiny. Veríme, že aj s pomocou, Vás rodičov sa nám tieto ambície podaria naplniť. Chceme   efektívne a zmysluplne využiť Váš  voľný čas. Žijeme v dobe plnej stresu a napätia, v ktorej už nevieme vypnúť a relaxovať spôsobom, ktorý nám pomôže načerpať nové sily. Čas strávený pri TV, PC neprináša odpočinok a odoberá zo životnej energie. Budeme sa snažiť naučiť Vás  vnímať svoj voľný čas ako devízu. V SCVČ môžete získať návyky a orientáciu, v efektívnom využívaní svojho voľného času, ktoré môžete využiť počas celého svojho života.  (www.scvczv.sk)

 

Vieme, že ciele a ambície, ktoré sme si dali sú vysoké, ale veríme že s Vami, študentmi našej a aj Vašej školy, s pomocou Vašich rodičov tieto ciele naplníme.

S kým môžete prísť do kontaktu?

 

Riaditeľ
PaedDr. Miroslav Gálik

Zástupkyňa
Mgr. Tatiana Kollárová

Kde nás nájdete?

Zobrazit